Факультет економiки АПК

Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу

Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу, як самостійний підрозділ університету, було створено в 1 червня 1977 році, внаслідок поділу за галузевою ознакою загальної (раніше існуючої) кафедри бухгалтерського обліку. Навчальна робота ведеться кафедрою за очною та заочною формами навчання за такими спеціальностями:

Облік і оподаткування (спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»)

Економіка  (спеціалізація «Економіка агробізнесу»)

Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»)

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Назва кафедри за час її функціонування змінювалася тричі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів з обліку, аналізу та аудиту для економіки  країни, а також учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». На момент створення ця назва звучала так: «Кафедра бухгалтерського обліку в сільському господарстві», потім — «Кафедра обліку та аудиту в сільському господарстві», і нарешті — «Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК». З часу свого заснування кафедру послідовно очолювали відомі спеціалісти і вчені у сфері бухгалтерського обліку, доктори економічних наук, професори Ю. Я. Литвин, В. В. Сопко, В. Г. Лінник. З червня 2006 року кафедру очолив випускник факультету професор М. М. Коцупатрий.

Свій «родовід» кафедра бере від єдиної колись у КНЕУ кафедри бухгалтерського обліку, очолюваної упродовж тривалого часу доктором економічних наук, професором П. П. Німчиновим. Усі викладачі, які працювали на кафедрі, були його вихованцями або ж навчалися за його підручниками.

Незважаючи на те, що в Україні вже тоді була ціла система аграрних вищих навчальних закладів, зокрема в Києві функціонувала Українська сільськогосподарська академія, генератором наукових нововведень з обліку в сільському господарстві виступила саме кафедра бухгалтерського обліку Київського фінансово-економічного інституту (бувша назва нашого університету) — в особі тоді ще кандидата економічних наук, доцента П. П. Німчинова. Це його пропозицію щодо впорядкування системи обліку в колгоспах було надруковано в журналі «Вісник сільськогосподарської науки» (№ 10, 1958). У згаданій статті П. П. Німчинов, спираючись на «Основні положення обліку затрат і доходів у колгоспах», що були розроблені у 1957 році УНДІЕОСГом, висвітлив найголовніші питання нового плану рахунків, що, у свою чергу, потребувало розробки нових облікових реєстрів, первинних і зведених документів та нових форм річного звіту.

Ту бурхливу дискусію, генератором якої став П. П. Німчинов, пам'ятають усі, хто на той час був причетним до бухгалтерського обліку та економіки сільського господарства, тобто всі, хто на той час займався цією наукою, хто вчився у вузі чи в технікумі або працював бухгалтером чи економічтом в аграрному секторі. І дискусія та принесла вагомі результати – облік удосконалювався і ставав дієвим важелем контролю і зміцнення економіки аграрного сектора.

Питання обліку й контролю  в цілому тісно переплітаються з проблемами планування, організації виробництва та економічного аналізу, тому викладачі кафедри обліку працювали в тісному контакті зі спеціалістами кафедри економіки сільського господарства факультету планування сільського господарства. Творча співпраця спеціалістів двох скелетних гілок аграрної науки — економіки й бухгалтерського обліку – переросла у потребу створення на аграрному факультеті облікової кафедри профільного – сільськогосподарського – спрямування.

Головне у роботі кафедри — забезпечення навчального процесу. Тепер усі, хто хоче стати справжнім економістом, розуміють, що без обліку не обійтися. Уніфікація обліку, аудиту й звітності дає змогу одержувати повноцінні бухгалтерські та аудиторські знання, збагачені ще й специфічними особливостями АПК, а це значно розширює можливості працевлаштування випускників. Знання тенденцій обліку, аналізу і аудиту доповнюється знанням сучасної технології організації бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної техніки. А це значною мірою полегшує працевлаштування наших випускників.

Важливою ділянкою роботи колективу завжди була підготовка педагогічних кадрів вищої кваліфікації. За тридцять років кафедра забезпечила успішне навчання в аспірантурі та своєчасний захист кандидатських дисертацій 51 молодих вчених, в тому числі за останні сім років — 18 осіб.

Викладачі і лаборанти кафедри беруть активну участь у науковій роботі, у підготовці і проведенні щорічних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій викладачів і всеукраїнських наукових конференцій студентів, що проводяться на кафедрі та факультеті економіки АПК.

Досвідчені викладачі кафедри постійно беруть участь у підготовці й роботі науково-методичних конференцій у нашому навчальному закладі, в розробленні та виданні навчальних посібників, методичних посібників з активізації навчального процесу та самостійного вивчення профільних дисциплін.

На кафедрі приділяється значна увага науковій роботі студентів, успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку. Студенти факультету постійно беруть участь в фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових  робіт та займають призові місця.

У складі кафедри працюють: один кандидат економічних наук, професор; девять кандидатів економічних наук, доцентів; чотири старші викладачі; а також — три асистенти.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аналіз господарської діяльності (каф. обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— виробити у студентів уміння та навички кваліфіковано аналізувати господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, робити обґрунтовані висновки, знаходити способи поліпшення роботи аграрних підприємств України з різними формами власності.

Завдання дисципліни— засвоїти зміст і способи використання інформації для аналізу даних, методику аналітичного опрацювання інформації, організаційні форми проведення аналізу і використання його інформації в управлінні виробництвом

Аудит (каф. обліку, аналізу і ау-диту в АПК)
Бухгалтерський облік (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про бухгалтерський облік, вивчення основних принципів, методики та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю в Україні.

Завдання дисципліни– засвоєння студентами елементів методу бухгалтерського обліку, максимально наближаючи виробничі ситуації до дійсності навчити студентів спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в управлінні

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про бухгалтерський облік, вивчення основних принципів, методики та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю в Україні.

Завдання дисципліни– засвоєння студентами елементів методу бухгалтерського обліку, максимально наближаючи виробничі ситуації до дійсності навчити студентів спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в управлінні

Внутрішньогосподарський контроль (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок організації і методики здійснення внутрішньогосподарського контролю та проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств АПК.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації внутрішньогосподарського контролю, методичних прийомів і способів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств та набуття практичних навичок кваліфікованого складання актів ревізій і довідок про проведення перевірок

Звітність підприємств (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Звітність підприємства є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання і використовується як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Вона надає користувачам для прийняття управлінських рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства

Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі ( каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки облікової інформації, застосовуючи широкий діапазон технічних, програмних і організаційних засобів.

Студенти, вивчаючи курс "Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі" набувають уявлення: про основи створення та функціонування інформаційних систем обліку; визначать характеристику інформаційного, технічного, програмного, правового, ергономічного та організаційного забезпечення; про систему формування вхідної, нормативно-довідкової та вихідної облікової інформації; технологію розв'язання завдань обліку, контролю, аналізу та аудиту; автоматизованими засобами формувати бухгалтерську звітність та приймати управлінські рішення; набувати практичних навичок ведення бухгалтерського обліку за допомогою сучасних автоматизованих інформаційних технологій обліку

Інформаційні системи і технології в обліку

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім фахівцям з аграрного менеджменту оволодіти сучасними методами обробки управлінської  інформації, застосовуючи широкий діапазон технічних, програмних і організаційних засобів.

Завдання курсу - використати можливості навчального процесу для вивчення теорії та практики застосування сучасних інформаційних систем та технологій обліку, озброїти їх інструментарієм для прийняття управлінських рішень

Історія бухгалтерського обліку(каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Метою дисципліни є набуття студентами знань про історичні шляхи, особливості, труднощі і суперечності у становленні, розвитку і застосуванні методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку.

Вивчення історії бухгалтерського обліку нерозривно пов`язано з такими дисциплінами як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Управлінський облік»

Комп'ютерні інформаційні системи а аудиті (АПК)

Мета дисципліни– формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи та технології аудиту на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту

Міжнародні стандарти аудиту(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліниоволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок використання Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики  в організації та проведенні аудиту і виконанні інших видів аудиторських послуг.

Завдання дисциплінизасвоєння теоретичних основ побудови та застосування Міжнародних стандартів аудиту; вивчення структури та змісту кодексу етики професійних бухгалтерів та аудиторів; вивчення структури та змісту Міжнародних стандартів аудиту; набуття практичних навичок використання Міжнародних стандартів аудиту в Україні

Міжпредметний тренінг кафедри обліку, аналізу і аудиту в АПК

Призначення комплексного тренінгу в навчальному процесі  -  подати студентам магістерської програми теорію та  практичні аспекти створення, організації і функціонування бухгалтерського обліку і звітності, фінансового аналізу  (аудиту) на агропромисловому підприємстві за умов сучасних комп’ютерних управлінських інформаційних систем і  технологій

Облік в зарубіжних країнах(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни — вивчення теорії і практики організації та методики ведення обліку як управлінського, так і фінансового в зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами необхідних знань та практичних навичок ведення обліку та складання фінансової звітності в зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Облік і звітність субєктів малого підприємництва (АПК)

Мета дисципліни– опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення бухгалтерського обліку і організації звітності суб’єктами малого підприємництва.

Завдання дисципліни– навчити студентів організовувати систему фінансового і податкового обліку суб’єктів малого підприємництва, складати фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва, а також податкову, спеціальну та статистичну звітність

Облікова політика підприємства(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів системи знань і практичних навичок з організації облікової політики на підприємстві з метою ефективного використання облікової інформації в здійсненні контролю і аналізу господарської діяльності та управління підприємством.

Завдання дисципліни— вивчити загальні принципи розробки та оформлення, використання та вдосконалення облікової політики підприємства, базуючись на особливостях його структури, технології та організації виробництва, побудові обліку, контролю і звітності

Організація обліку в фермерських господарствах

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в фермерських господарствах.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально організовувати на фермерських господарствах бухгалтерський облік і фінансову звітність на підставі застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку і оподаткування

Основи наукових досліджень (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Викладання дисципліни має на меті забезпечити засвоєння студентами основ методики проведення наукових досліджень з бухгалтерського обліку та контролю, набуття ними навичок самостійного творчого пошуку і ведення

Мета дисципліни— засвоєння основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку і контролю; ознайомлення з основними поняттями науки, закономірностями та етапами її розвитку, з історією виникнення і розвитку наук «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз» та «Аудит»; набуття студентами елементарних навиків збору та обробки економічної інформації, а також засвоєння методики виконання студентських наукових праць ( рефератів, ессе, курсових робіт з профілюючих дисциплін, доповідей, анотацій наукових статей, рецензій магістерських дипломних робіт тощо); оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень

Податковий облік і звітність(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— опанування студентами теоретичних та практичних основ оподаткування підприємств, засвоєння порядку нарахування, сплати податків, обліку розрахунків за податками, вивчення методики складання і подання податкової звітності в Україні.

Завдання дисципліни — навчити студентів організовувати систему податкового обліку на підприємстві, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування та сплати податків, складати податкові розрахунки та декларації

Судово-бухгалтерська експертиза(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарських процесах, пов’язаних з економічними злочинами.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації судово-бухгалтерської діяльності в Україні, основ дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарському процесах та набуття практичних навичок кваліфікованого складання висновків судово-бухгалтерської експертизи

Управлінський облік(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про організацію і методику управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Завдання дисципліни— вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця та ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень

Фінансовий облік І (АПК)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах.

Завдання дисципліни — використати можливість навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах

Фінансовий облік ІІ (АПК)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах.

Завдання дисципліни — використати можливість навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах

Облік і звітність в оподаткуванні (АПК)

Важливість ґрунтовних знань системи оподаткування для облікових працівників не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно сплачувати і правильно не сплачувати податки, можливість планування та регулювання їх обсягів є одним з тих показників, який на сьогоднішній день відрізняє висококваліфікованого  спеціаліста з бухгалтерського обліку від простого обліковця

Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення: «1С: Бухгалтерія» (АПК)
Фінансова звітність підприємств (каф.обліку,аналіза та ау-ту в АПК)
Дисципліни магістерського рівня
Бюджетування діяльності на підприємствах АПК

Мета дисципліни- вивчаюти теоретичні та практичніоснови бюджетування діяльності підприємств, формування системи бюджетів діяльності підприємств АПК, аналіз і контроль їх виконання з метою розробки стратегічних й тактичних управлінських рішень.

Державний фінансовий контроль (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств при здійсненні фінансового контролю суб’єктами державного фінансового контролю.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації державного фінансового контролю в Україні, методичних прийомів і способів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств та набуття практичних навичок кваліфікованого складання актів ревізій та довідок про результати перевірок

Облік в галузях АПК

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку основної діяльності будівельних організацій, ремонтно-транспортних та торговельних підприємств.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік основної діяльності в будівництві, ремонтно-транспортному виробництві та торгівлі

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни– набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Тлумачень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними компаніями та учасниками ринку цінних паперів

Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок ведення обліку та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємствам України.

Завдання дисципліни - навчити студентів правильно і раціонально вести облік міжнародних операцій та використовувати облікову інформацію в управлінні підприємствами України

Організація і методика аудиту (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту та оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні, набуття студентами певних навичок та вмінь оцінювати правомірність здійснення господарських операцій і розробляти рекомендації щодо усунення виявлених помилок або розробки альтернатив правильних варіантів рішень для усунення виявлених недоліків чи оптимізації планів управлінського персоналу

Організація бухгалтерського обліку (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту та оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні, набуття студентами певних навичок та вмінь оцінювати правомірність здійснення господарських операцій і розробляти рекомендації щодо усунення виявлених помилок або розробки альтернатив правильних варіантів рішень для усунення виявлених недоліків чи оптимізації планів управлінського персоналу

Фінансовий аналіз

Мета дисципліни – виробити у студентів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств, робити обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення фінансового стану підприємств. 

 Дисципліна логічно продовжує курси «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Звітність підприємств»

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК) (Копія)
Консолідація фінансової звітності

Мета науки – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації, методики складання та порядку затвердження і подання консолідованої фінансової звітності підприємств.

Наука «Консолідація фінансової звітності» має тісний зв¢язок з науками «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Фінансова звітність підприємств»

Податковий аудит (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)
Методологія наукових досліджень
Компютерні інформаційні системи в аудиті зі спеціальності 6.030509
Розклад занять викладачів

Розклад сесії та державних іспитів для студентів

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, КНЕУ, навчальний корпус №2,
кабінети 82, 83, 85. e-mail: koapk@kneu.edu.ua
apk_kneu@ukr.net
 

Завідувач кафедри:
Ільїн Валерій Юрійович - каб