Факультет економiки АПК

Бірюк Олена Григорівна

Кафедра:Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада:Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:18 років
Біографія:
Гарант освітньої-професійної програми  "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу" підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу".
 
Член проєктної групи розробки освітньо-професійної програми "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу" підготовки  здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу".
 

Web of Science ResearcherID AAG-3677-2021

Освіта:
 
2000 р. - закінчила Кримський державний аграрний університет за спеціальністю облік і аудит, присвоєно кваліфікацію спеціаліста економіст з бухгалтерського обліку та аудиту (диплом з відзнакою ЛГ К М№001082)
 
2003 р. - захистила дисертацію на тему «Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - ­ Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Науковий керівник - к.е.н., доцент Коцупатрий М.М.
 
2004 р. - присуджено науковий ступінь кандидата економічний наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит (диплом кандидата наук ДК №023258)
 
2010 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту в аграрно-промисловому комплексі (атестат доцента 12ДЦ №023398)
 
Додаткова освіта:
 
2001 р. - приймала участь у першому етапі навчальної програми "Підготовки викладачів: підвищення кваліфікації", що складалась з курсів із "Фінансового обліку за МСБО" та "Теорії аудиту за МСА", яка проводилася компанією IBTCI у рамках проекта Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні" і Київським національним економічним університетом з 26.11.2001 року до 21.12.2001 року. (Свідоцтво)
 
Досвід роботи:
 
Стаж роботи становить 20 років (у т.ч. науково-педагогічний -18 років).
Пройшла професійний шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана".
Виконувала обовязки:
  • тимчасово виконувала обовязки завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу (з вересня 2016 року до груденя 2016 року);
  • заступника завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу з організації практики студентів бакалаврського і магістерського рівня підготовки (з 2015 року до вересня 2018 року);
  • заступника завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу з наукової діяльності студентів (з січня 2017 року  до червня 2017 року);
  • вченого секретаря факультету економіки АПК (з серпня 2017 року до вересня 2018 року);
  • заступника декана факультету економіка АПК (з жовтня 2017 року до вересеня 2018 року);
  • заступника завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу (з вересня 2018 року до 10 лютого 2020 року).
З лютого 2020 р. по теперішній час - професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана".
 
Навчально-методичні та наукові праці:
 
Автор __ наукових праць та навчальних видань, серед яких співавтор 8 монографій, ___ стаття у фахових та зарубіжних виданнях (в т.ч. 2 статті у журналах Scopus та 2 статті у Web of Science), __ тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах. Є співавтором ннавчально-методичного посібника з грифом МОНУ “Облікова політика підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни”, а також навчальних посібників практикумів "Бухгалтерський облік (загальна теорія): практикум. Навч. посібник", "Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу: практикум".
 
Підвищення кваліфікації:
 
2006 р. - підвищення кваліфікації в КНЕУ за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки "Сучасні методи гавчання" в період з 07.02.2006 року до 26.05.2006 року (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №207118).
 
2015 - трейнінг для викладачів за прикладними рішеннями "1С: підприємство 8" (16 академічних годин, свідоцтво №UZPR15102914).
 
2018 р. - підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної осаіти за програмою "Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя  в період з 12.12.2017 року до 29.03.2018 року (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС №0207884/063312-18, реєстраційний номер 62)
 
2018 р. - підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за програмою "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" в період з 19.03.2018 року до 18.05.2018 року (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/065732-18, реєстраційний номер 162).
 
2018 р. - training course "Economics and Business" in the Academy of Management and Administration in Opole (Poland). The content of the training was: "Economics and Business in the Context of the European Integration". The total training period is three months: from 1st of June 2018 to 31st of August 2018. Total - 150 hourse (Certificate of training #008).
 
2018 р. - семінар-тренінг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ на тему  "Міжнародні стандарти фінансової звітності: актуальні питанняя та практичні завдання" (сертифікат №НВ-35840366/000005-18)
 
2019 р. - підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за програмою "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" в період з 01.04.2019 року до 31.05.2019 року (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069178-19, реєстраційний номер 380).
 
2020 р. - вебінар від компанії BIJB та Elcore Cloud "5 кроків ефективного дистанційного навчання" (сертифікат 202-2011-100115)
 
Участь у НДР:
 
2014-2018 рр. – брала участь у розробці теми дослідження "Фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України" державний реєстраційний номер 01114U006058 (01.2014р.-12.2018р.) (довідка №658 від 06.11.2017)
 
2016-2018 рр. - брала участь в розробці теми дослідження "Організаційно-методичні засади обліку, звітності і контролю у системі забезпечення економічної стійкості підприємств" державний реєстраційний номер №0116U003135 (01.2016-12.2020) (довідка №658 від 06.11.2017)
 
2017-2019 рр. - приймала участь у розробкці держбюджетної теми "Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку субєктів господарювання" державний реєстраціний номер 0116U008360 (2017-2019 рр.) (довідка №417/1 від 06.06.2017)
 
2016-2022 рр. - приймала участь у розробці комплексної ініційованої теми "Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власностей" державний реєстраційний номер 0107U001146 (2016-2022) (довідка №417/1 від 06.06.2017).
 
2019 р. - брала участь у розробці держбюджетної теми "Методологічні засади формування стратегії розвитку субєктів господарювання регіонів та держави" (ДРН 0114U002644) та ініційованої теми "Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх обєднань (ДРН 0116U006782) (довідка №65 від 15.04.2019).
 
Викладання (українською мовою) на спеціалізації "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу":
 
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - "Основи наукових досліджень", "Фінансовий облік - 1 (активів)", "Фінансовий облік - 2 (пасивів)", "Облікова політика підприємства"
 
на другому (магістерському) рівні вищої освіти - «Методологія наукових досліджень", "Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств", "Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу", "Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу".
 
Нагороди, відзнаки, подяки:
 
2018 р. - Подяка від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалстів та плідну науково-педагогічну діяльність.
 
 
Науковими інтересами є дослідження:
  • комплексу теоретичних, організаційних, методологічних та прикладних питань, що пов'язані з обліковим забезпеченням управління підприємством;
  • комплексу теоретичних, організаційних, методологічних та практичних питань, що пов'язані з аналітичним забезпеченням управління підприємством
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:
 
1) наукове керівництво аспіранткою Король В.В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності), захист - Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки, 26 лютого 2014 року)
 
2) наукове керівництво аспіранткою Смольська О.Ю. Облік і контроль біологічних перетворень в садівництві (08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності), захист - Київ, ННЦ "Інститут аграрнрої економіки, 2015 року)
 
3) наукове керівництво аспіранткою Рибакова О.А. Облік і контроль біологічних перетворень у птахівництві (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності), захист - Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки, 29 червня 2017 року).