Факультет економiки АПК

Деканат


Декан
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович

професор, кандидат економічних наук.

Заступники декана:
БІРЮК Олена Григорівна
професор, кандидат економічних наук

Співробітники деканату

Диспетчер факультету: ХОВАНСЬКА Альона Валеріївна

Інспектор денної форми навчання: КИРИЛЕНКО Олена Валеріївна

Інспектор заочної форми навчання: ПАВЛЮК Оксана Станіславівна

Факультет економіки аграрно-промислового комплексу є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом університету, що здійснює підготовку студентів, аспірантів і докторантів з однієї або кількох суміжних спеціальностей, керівництво навчально-методичною, виховною і науково-дослідною роботою кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету, а також координує дії інших кафедр університету щодо забезпечення навчального процесу на факультеті.

Для оперативного управління діяльністю факультету створений деканат. До його складу, крім декана, входять: заступники декана, помічник декана, методисти, диспетчери, секретар. Організаційно-функціональна структура деканату визначається контингентом студентів та його складом за формами навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями, характером і обсягом навчальної, методичної, наукової і виховної роботи, що проводиться на факультеті.

Функції деканату по роботі зі студентами зводяться до оформлення основної документації щодо навчання кожного студента, формування складу академічних груп, активної участі у розробці розкладу занять для студентів всіх форм навчання, а також графіків екзаменаційних сесій, контролю разом із кафедрами виконання студентами регламенту роботи щодо вивчення певної дисципліни, виконання необхідної роботи з соціального забезпечення студентів (стипендією, матеріальною допомогою, пільгами, гуртожитком тощо), готує та видає довідки про студентів для сторонніх організацій, оформляє виклики на сесії (заочна форма навчання), готує залікові та екзаменаційні відомості та віддає їх на кафедри для проведення підсумкового контролю, виконує  організаційні  заходи  щодо  ліквідації  студентами академзаборгованості, веде зведений облік успішності студентів факультету (заповнює навчальні картки та журнали обліку успішності), готує звітність про контингент студентів, очолює службу кураторства факультету тощо.

У своїй діяльності деканат факультету економіки  аграрно-промислового комплексу співпрацює з іншими підрозділами:

  • з підпорядкованими факультету кафедрами - з питань організації і контролю за всіма напрямками діяльності;
  • з іншими кафедрами університету - з питань забезпечення навчально-виховного процесу їх викладачами на відповідному факультеті;
  • з іншими факультетами - з питань вивчення та обміну досвідом роботи, здійснення міжфакультетських наукових досліджень, спільних виховних, культурно-масових та інших заходів;
  • із загальноуніверситетськими центрами, відділами, виокремленими підрозділами - у зв'язку з виконанням покладених на деканат функцій.

У процесі взаємовідносин із вказаними підрозділами деканат факультету економіки аграрно-промислового комплексу одержує та надає інформацію, передбачену регламентом роботи факультету і посадовими інструкціями працівників деканату.

Остання редакція: 10.11.17