Факультет економiки АПК

Економіка

Факультет економіки АПК здійснює підготовку фахівців:

- за бакалаврським рівнем вищої освіти: спеціальність «Економіка», спеціалізація «Економіка агробізнесу»;
- за магістерським рівнем вищої освіти: магістерська програма «Економіка підприємств АПК». 

Терміни підготовки бакалаврів: денної та заочної форми навчання - 4 роки.

Термін підготовки магістрів: денної форми навчання - 1 рік 6 місяці; заочної форми - 1 рік та 8 місяці.

Навчальний план з підготовки фахівців зі спеціалізації «Економіка агробізнесу».

У рамках підготовки бакалаврів студенти факультету економіки АПК отримують фундаментальну освіту з загальної економіки та якісні фахові знання з економіки підприємств у сфері АПК, що гарантує підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Для забезпечення підготовки студентів факультету проведено значну організаційно-методичну роботу з удосконалення навчальних планів зазначеної спеціальності та здійснено підбір науково-педагогічного персоналу за фаховим спрямуванням. Крім традиційних економічних дисциплін, велику увагу звернено на підготовку нових навчальних курсів, які мають дати ґрунтовні знання майбутнім спеціалістам з ринкової економіки, а в даному випадку надати сучасні знання з економіки підприємств в сфері АПК. Кафедрою економіки АПФ, для студентів даного напрямку підготовки, викладаються такі дисципліни:

Нормативні дисципліни:

 • Економіка підприємств
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Організація виробництва
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Стратегія підприємства
 • Маркетинг
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Проектний аналіз
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Економіка і організація АПК

Вибіркові дисципліни:

 • Основи наукових досліджень
 • Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Створення власного бізнесу та бізнес-культура
 • Економіка виробництва та переробки сільськогосподарської продукції
 • Організація  і стимулювання праці
 • Економіка сільських територій
 • Основи аграрного розвитку і політики
 • Бізнес-планування
 • Біржова діяльність АПК
 • Інфраструктура аграрного ринку
 • Менеджмент агропромислових формувань.

Додатково студенти можуть вивчати іноземну мову за підвищеним рівнем складності, отримати знання з методики викладання економіки, вивчити бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С:Бухгалтерія, отримати сертифікат за сертифікаційною програмою «Логістика».

Особливістю організації навчального процесу за даним напрямом підготовки є те, що лише студенти даної спеціальності, крім переддипломної практики на п’ятому курсі, проходять ще й виробничу практику протягом чотирьох тижнів на третьому та четвертому курсах. Базу практики студент вибирає самостійно або ж кафедра надає йому таку можливість.

Крім цього, для студентів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти впроваджено міждисциплінарні тренінги. Так, для студентів четвертого курсу розроблений комплексний тренінг з економіки та управління, який триває протягом семестру. Він є завершальним етапом формування компетенцій бакалаврів і передбачає закріплення пройденого за весь період навчання матеріалу. В свою чергу, студенти магістерського рівня вищої освіти беруть участь  у тренінгу з проблем організації агропромислових формувань на основі інтеграції виробництва сировини, її промислової переробки та реалізації кінцевої продукції АПК.

Випускники факультету працюють на різноманітних підприємствах агропромислового комплексу країни: аграрних, переробних, транспортних, будівельних, торгівельних на посадах економістів, менеджерів, фінансистів, а також керівниками підприємств та структурних підрозділів. Значна частина випускників працює в підрозділах Державної фінансової інспекції України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, в державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, науково-дослідних установах.

Остання редакція: 02.12.16