Факультет економiки АПК

Факультет економiки АПК

Серед  факультетів, які готують економістів для різних сфер національної економіки, особ­ливе місце посідає факультет економіки аграрно-­промислового комплексу.  Це, власне, єдиний фа­культет університету, що забезпечує потреби аг­ропромислового комплексу нашої країни в еко­номістах, котрі мають не тільки конкретну галу­зеву економічну підготовку, а й набули досить глибокі технологічні, економічні, фінансові, облікові та управлінські знання міжгалузе­вого характеру. В цьому й полягає його особ­ливість.


Увімкнути музику


Турботою про землю, проблемами становлення і розвитку агропромислового комплексу країни, формування реального бізнесового середовища в ньому насичені навчальні програми дисциплін, що викладаються на цьому факуль­теті, де навчання здійснюється за спеціальностями економіки підприємства й обліку і аудиту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» на денній та заочній формах навчання, а також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.

НАГОРОДИ

 

Положення про факультет

Детальніше про факультет »


На факультеті навчається 1020 студентів: 680 денної та 340 заочної форми навчання.

У структурі факультету діють дві випускні кафедри (обліку, аналізу та аудиту в АПК; економіки агропромислових формувань),  а також дві спеціалізовані кафедри (політичної історії; фізичного виховання).

У рамках підготовки бакалаврів студенти факультету протягом трьох років отримують фундаментальну освіту, а студенти денної форми навчання – за бажанням ще й диплом викладача економіки, що значно полегшує їх можливості щодо працевлаштування. Четвертий рік навчання відведено фаховій підготовці. На кожному курсі є група поглибленого вивчення іноземної мови із складанням державного іспиту.

На факультеті опрацьовані і запроваджені сучасні навчальні плани, які визн

   53416-4
Разом1079324224736

У складі факультету працюють 2 новітніх комп'ютерних класи, оснащених 30 сучасними ПК з вільним доступом до мережі INTERNET; обладнані спеціальною технікою аудиторії, лабораторії, бібліотека.

Зв’язок навчання з виробничою практикою підприємств АПК забезпечується через базові філії кафедр безпосередньо на виробництві, а також у процесі проходження практики на підприємствах. Крім цього, для читання лекцій залучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства аграрної політики і продовольства України, досвідчені практики та бізнесмени.

Факультет тісно співпрацює з університетом Георга-Августа (м.Гьоттинген, ФРН), що закріплено підписанням відповідної угоди між університетами. В ході такого співробітництва відбуваються регулярні стажування викладачів, аспірантів та студентів обох університетів. Для бакалаврів факультету є можливість продовжити навчання в університеті Георга-Августа та отримати диплом магістра обох університетів. Факультет також ефективно співпрацює з профільними факультетами країн СНД, з університетом м.Констанц (Німеччина).

Кращі студенти факультету отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Наглядової ради університету, мера Києва, застосовуються інші форми заохочення, передбачені Статутом університету.

За роки свого існування факультет підготував не одну тисячу висококваліфікованих економістів і бухгалтерів для агропромислового виробництва. Серед них є і державні діячі, а також відомі вчені.

Історія факультету

Факультет сформувався у березні 1945 року, коли було створено планово-економічний фа­культет, який включав дві спеціальності: еко­номіка промисловості й економіка сільського господарства. 1956 року його було перейменова­но на факультет економіки сільського господар­ства, який 1963 року перетворено на факультет планування сільського господарства. До 1966 ро­ку на факультеті готували фахівців за однією спеціальністю — із планування та економіки сільського господарства. Починаю­чи з 1966 року факультет здійснював підготовку спеціалістів із бухгалтерського обліку в сільсько­му господарстві та планування сільського госпо­дарства. 1992 року факультет було перейменовано на факультет аграрного менеджменту у складі двох випускних кафедр: аграрного менеджменту і обліку та ауди­ту в сільському господарстві. Та в лютому 2004 р. факультет аграрного менеджменту перетворено на факультет економіки АПК, — у зв'язку з ра­дикальними змінами у сфері агропромислового виробництва й агробізнесу та необхідністю готу­вати спеціалістів за принципово новою спрямо­ваністю міжгалузевого характеру, яких у найближчі роки прогнозується значний дефіцит.

Незважаючи на те, що факультет існує більше 65 років, спеціалістів з економіки, зорієнтова­них на роботу в сільському господарстві, готува­ли практично із самого початку створення університету. Так, ще у червні 1906 року професор В. Г. Бажаєв (на той час відповідальний працівник Міністерства торгівлі та промисловості Росії) був затверджений деканом сільськогосподарсь­кого відділення Київського комерційного інсти­туту і пропрацював на цій посаді до 13 березня 1908 року. На той час, а також у 20—30-х роках минулого століття в університеті викладали «Аграрну політику» та «Економіку сільського господарства». Згодом до них долучили «Орга­нізацію сільського господарства», «Планування на аграрних підприємствах», «Організацію матеріально-технічного забезпечення сільського господарства», «Зберігання і переробку сільсько­господарської продукції».

Сільське господарство та переробна промис­ловість завжди посідали провідне місце в еко­номіці нашої країни. Особливо це стосувалося повоєнних років, коли Україна виконувала одну із ключових ролей у забезпеченні продовольчої безпеки колишнього СРСР. Необхідність ство­рення факультету економіки сільського госпо­дарства була покликана самим життям і в перші післявоєнні роки за спеціальністю «Економіка сільського господарства» випускалося щорічно 100 студентів.

Першим деканом факультету був відомий український вчений, доктор еко­номічних наук професор О. П. Каневський, який також очолював кафедру економіки сільського господарства (1955—1959). О. П. Каневського справедливо вважають одним із тих, хто був не тільки високоерудованим науковцем і виклада­чем, а й фундатором наукової школи економістів-аграрників. Всесоюзне визнання отрима­ли видані за редакцією О. П. Каневського під­ручники «Економіка сільського господарства» та «Економіка, організація і планування сільсько­господарського виробництва» (російською мовою).

Другим деканом факультету у 1959 році став кандидат економічних наук, доцент М. П. Хотенко, який перебував на цій посаді до червня 1967 року. Він також очолював кафедру еко­номіки сільського господарства (згодом — еко­номіки та організації сільського господарства). Треба зазначити, що в 1960 році на факультеті було створено другу кафедру — землеробства й тваринництва, яку очолив відомий вчений-педагог С. М. Бугай, доктор сільськогосподарських наук, професор, автор кількох видань підручни­ка «Рослинництво».

У 1967 році деканом факультету став канди­дат економічних наук, доцент, Р. С. Костюк, який керував факультетом упродовж 18 років. Досвідчений організатор, Р. С. Костюк доклав ба­гато зусиль, щоб очолюваний ним колектив посідав чільне місце в університеті за результатами навчальної, наукової та виховної роботи. Факультет набув заслуженого визнання в Ук­раїні і за кордоном.

В 1977 році, як са­мостійний підрозділ в складі факультету, було створено кафедру обліку та аудиту в сільському господарстві — внаслідок поділу за галузевою ознакою загальної (раніше функціонуючої) кафедри бухгалтерсь­кого обліку. Разом із тим відбулося з'єднання двох кафедр — планування сільського господар­ства та землеробства і тваринництва.

У 1985 році факультет очолив кандидат еко­номічних наук, професор А. І. Смислов, який і донині працює проректором університету з міжнародних зв'язків. Учений доклав багато зу­силь, щоб цей факультет поглибив наукові дослідження у сфері агропромислової інтеграції та зміцнив свої зв'язки із зарубіжними навчаль­ними закладами. Через кілька років його дека­ном було обрано кандидата економічних наук, доцента О. О. Медвецького, нашого ж випускни­ка. 1992 року відбулося перейменування факуль­тету — на факультет аграрного менеджменту. За участю О. О. Медвецького тут розпочалася копітка робота з підготовки нових навчальних планів і програм, видання підручників та на­вчальних посібників нового покоління, інтенсифікації навчання.

З 2000 року деканом працює кандидат еко­номічних наук, професор М. М. Коцупатрий, та­кож випускник факультету, якому випало розпочинати роботу у світлі вимог Болонського процесу. Відбулась концептуальна зміна напряму діяль­ності факультету, чому передували процеси ство­рення у 2003 році двох нових спеціалізацій «Економіка агропромислових формувань» (спеціальності «Економіка підприємств») та «Облік і аудит в АПК» (спеціальності «Облік і аудит»). Факультет став називатись — «Економіка агро­промислового комплексу».

Необхідність відкриття цих двох спеціа­лізацій була викликана гострою нестачею спе­ціалістів у сфері агробізнесу. В ході економічної реформи в агропромисловому комплексі держа­ви сталися значні зміни, — прийшла нова фор­мація бізнесменів, які вкладають багато­мільйонні інвестиції в сільське господарство, пе­реробку сільськогосподарської продукції, харчо­ву промисловість, агросервіс тощо. Виникають нові форми інтеграційних зв'язків. Йдеться на­самперед про створення агропромислових ви­робничих формувань корпоративного типу на основі оренди землі й майна, холдингових ком­паній, зміщення інтеграційних процесів у сферу обігу агропромислової продукції, інвестування виробництва, регулювання товарних і грошових потоків. Набуває динамічного розвитку аграр­ний ринок, представлений товарними біржами, торговими домами, оптово-роздрібними магази­нами фірмової торгівлі аграрних, переробних і сервісних підприємств, постійно діючими виставками-ярмарками та ін. У сферу управління АПК приходять консалтингові фірми, дорадчі служби, осередки «ноу-хау», кредитні спілки. Продукція АПК виходить на зовнішній ринок. В аграрному секторі створені нові ор­ганізаційно-правові форми господарювання, які працюють на засадах приватної власності та ринкових відносин.

Такі радикальні зміни у сфері виробництва й управління АПК потребують професійних кадрів з новим, ринковим мисленням, озб­роєних фундаментальними знаннями механізму міжгалузевих взаємин на макро- і мікрорівнях економіки. Перебування АПК нашої країни уп­родовж 90-х років XX століття у глибокій кризі призвело до того, що випускники економічних аграрних професій не мали можливості працю­вати за фахом. На ринку спеціалістів з агробізне­су виник гострий дефіцит, який даватиметься взнаки ще довго. Нові агропромислові форму­вання потребують фахівців, які б вільно могли скласти реальний бізнес-план розвитку того чи того проекту з агробізнесу, спланувати діяль­ність підприємства на різні періоди, розрахувати потребу в інвестиціях та віддачу від них, організувати й забезпечити на високому рівні мене­джмент даних формувань, досліджувати кон'юнк­туру ринку продукції АПК та просувати агропромислову продукцію, володіти питаннями ек­спорту та імпорту, вміти правильно вести облік на підприємстві, організувати його аудит та про­вести економічний аналіз. Спеціалісти з аг­робізнесу потрібні також усім іншим структу­рам, які обслуговують агропромислове вироб­ництво, наприклад банкам, страховим та інвес­тиційним компаніям тощо. Саме таким вимо­гам і відповідає підготовка фахівців на факультеті.

Отже, на факультеті готують принципово нову фор­мацію спеціалістів, які можуть не лише працю­вати економістами чи бухгалтерами аграрних підприємств, а передусім бути універсальними спеціалістами, які повинні ефективно управляти інвестиціями та функціонуванням капіталу на всіх етапах створення агропромислової про­дукції, починаючи від сільськогосподарського виробництва і закінчуючи створенням готової харчової продукції та її просуванням на вну­трішньому й зовнішньому ринках. Ураховуючи високі темпи розвитку харчової, переробної промисловості та сільського господарства в нашій країні, а також відповідну потребу новостворених агропромислових формувань у спеціалістах, успішне працевлаштування випуск­ників факультету не викликає сумнівів.

Додаткова інформація

Випускники факультету працюють на різноманітних підприємствах агропромислового комплексу країни: аграрних, переробних, транспортних, будівельних, торгівельних на посадах економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів, а також керівниками підприємств та структурних підрозділів. Значна частина випускників працює в підрозділах Державної контрольно-ревізійної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, в державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, науково-дослідних установах, в аудиторських фірмах.

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

НачиткаОсновний розкладРозклад сесії
   
1 курс1 курс  1 курс
2 курс2 курс2 курс
3 курс3 курс3 курс
4 курс4 курс4 курс
5 курс5 курс5 курс
6 курс6 курс 

Заочна

По тижнях

 

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓


 

Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет

Інформація про міжнародну співпрацю

The Department of Economics of AIC has established international cooperation with the State University of Colorado, Fort Collins, Colorado, USA (Colorado State University, USA), representatives of UNDP within the Project of the European Union and UNDP "Local Development" and the Ministry of Agriculture, Washington DC, (United States Department of Agriculture).
In addition, the Department is working with the University of Georg-August (m.Hottynhen, Germany), which has been secured by the signing of the relevant agreement between the universities. Regular training of teachers and students of both universities take place in the course of this cooperation.  There is an opportunity for the Bachelors  of the Department to continue their studies at the University of Georg-August and receive a Master’s Degree of both universities. The Department also effectively cooperates with relevant departments of the CIS countries, the university  of Konstants (Germany).